کتابی که حقیقی است خارج از این جهان. خودتان دانلود و مطالعه کنید!

حرکت رايليان

پیام

برای قرنها پژوهشگران دو امکان منشأ و معنای حیات را به بحث گذاشته اند. بعضیها به ابعاد فلسفی بالاتری که در فرصیه تکامل نمی توانند به آنها دست پیدا کنند تمایل دارند در حالیکه سایرین، به عنوان تفکری غیرمعقول، خودرا ازهرگونه ارجاع به خدایی متعال خلاص کرده اند.
اما چطور می شود اگر در نظریه دیگری، هم منطق و هم عمق فلسفی، هر دو موجود باشند؟
این موضوعی ست که 'پیام' طرح می کند: هزاران سال پیش دانشمندانی از سیاره ای دیگر به زمین آمدند و تمام اشکال حیات، شامل انسانها را که در تصورشان گنجیده بود، خلق کردند اشاره به این دانشمندان و کاری که انجام داده اند درمتون کهن بسیاری از فرهنگها یافت می شود. با توجه به تکنولوژی بسیار پیشرفته شان، توسط نیاکان بدوی ما خدایان فرض شدند و اغلب به عنوان مثال 'الوهیم' خطاب شده اند که درعبری قدیم به معنی 'کسانی که از آسمان آمدند' بوده است.
بدون در نظر گرفتن این که الوهیم کلمه ای ست جمع، عطف به کتاب مقدس های امروزی، به اشتباه در طول زمان به کلمه مفرد 'خدا' ترجمه شده است.
با این وجود، این افرادی که از آسمان آمدند (الوهیم) با این وجود، این افرادی که از آسمان آمدند (الوهیم) در طول قرون و اعصار با کمک رسولانی که فرستادگانی (پیامبران هم خوانده می شوند) و با آنها در تماس بوده اند، بشریت را آموزش داده اند. به هر فرستاده ای، متناسب با درک غالب زمان و به نیت اولیه برقراری اصول بنیادین عدم خشونت و احترام پیامی داده شد. وقتی که بشریت به سطح کافی از دانش و ادراک رسید، الوهیم تصمیم گرفتند با مشاهدات بیشتر بشقاب های پرنده و ارائه آخرین پیامشان خود را مشهودتر نمایند. به رائل دو مأموریت داده شد: انتشار پیام در روی زمین و فراهم کردن سفارتی برای خوش آمد گویی بازگشت خالقینمان.

'نظریه طراحی هوشمند' که نظریه ای الحادی ست راه حلی منطقی برای مباحثه دیرینه بین خداباوران و طرفداران فرضیه تکامل به دست می دهد. نه تنها با اکتشافات علمی امروز بلکه با داشته های تاریخی کهن تمام فرهنگها سازگار است.
ولی به حرفهای ما بسنده نکنید. طراحی هوشمند - پیامی از طرف طراحان را خودتان بخوانید و پژوهش کنید.
ضمانت می کنیم که هرگز به دنیا به شیوه ای یکسان با گذشته نخواهید نگریست!